Privacy Statement

Aktualizováno: 10. prosince 2014

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví, jak společnost GSK používá a chrání veškeré informace, které nám poskytujete. Vaše soukromí respektujeme a vaše osobní údaje budeme chránit. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů ukazuje, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, přesouváme, zpracováváme, používáme a zveřejňujeme, a stanoví naše bezpečnostní postupy.

Poskytováním vašich osobních údajů naší společnosti souhlasíte s jejich přesunem, zpracováním, použitím a zveřejněním, jak uvádí toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Informace o správci webových stránek či mobilních aplikací (a subjektu GSK, jenž kontroluje veškeré shromážděné osobní údaje) lze nalézt v zápatí a/nebo na příslušné webové stránce s kontakty, jakož i v licenčních smlouvách mobilních aplikací.

Co shromažďujeme

Shromažďujeme vámi poskytnuté osobní údaje, které představují informace, jež vás identifikují jako jedince. Děje se tak pouze na základě vašeho souhlasu s naší žádostí o tyto informace. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat vaše: jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji

Poskytnutím vašich osobních údajů souhlasíte, že v případech, kdy to místní zákony umožňují, nebo v případě vašeho souhlasu s přijímáním zpráv od nás, můžeme tyto informace použít pro:

Informace o použití webových stránek a mobilních aplikací

Rovněž automaticky shromažďujeme informace o typu vašeho internetového prohlížeče a operačním systému, webových stránkách, které jste navštívili před a po návštěvě našich webových stránek, standardních přihlašovacích údajích serveru, adresách internetového protokolu (IP), údajích o GPS poloze, poskytovateli služeb mobilního telefonu a operačním systému mobilního telefonu. Tyto informace seskupujeme, abychom pochopili použití našich webových stránek a mobilních aplikací našimi zákazníky a mohli je tak dále vylepšovat, stejně jako služby, které nabízíme. Údaje o GPS poloze jednotlivé uživatele obvykle neidentifikují. Tyto souhrnné informace můžeme také sdílet s dalšími společnostmi skupiny GSK a se třetími stranami. Mezi tyto informace patří:

Jak chráníme vaše osobní údaje

Společnost GSK přijme příslušná právní, organizační a technická opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí a zabezpečení dat. V případě, že společnost GSK používá poskytovatele služeb třetí strany, bude tento pečlivě vybrán, přičemž bude muset používat příslušná opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů. Používáme řadu zabezpečovacích technologií a postupů, které pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Přenos informací prostřednictvím internetu či sítě mobilních telefonů bohužel ale není zcela bezpečný. Ačkoli uděláme vše pro to, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit zabezpečení osobních údajů, které na naše webové stránky či mobilní aplikace posíláte. Jakýkoli přenos dat je na vaše vlastní riziko. Přestože nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití či pozměnění vašich dat, jakmile je obdržíme, provedeme náležitá technická bezpečnostní opatření, abychom těmto situacím zabránili.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

V rámci běžné obchodní činnosti můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi přidruženými partnery, dodavateli a zástupci za účelem provedení činností, k nimž jste udělili souhlas. Není-li na těchto webových stránkách či mobilní aplikaci stanoveno jinak, osobní údaje třetím stranám neprodáme ani nepronajmeme, vyjma skutečnosti, kdy vaše osobní údaje mohou být třetí straně postoupeny v případě, že obchodní činnost těchto stránek nebo její část, jakož i související údaje o zákazníkovi, je prodána, přidělena či přesunuta. Někdy využíváme vybrané třetí strany k poskytování podpůrných služeb v souvislosti s našimi webovými stránkami, mobilními aplikacemi či v rámci běžné obchodní činnosti. Tyto strany mohou mít čas od času přístup k vašim informacím, aby nám mohly tyto služby poskytnout. Požadujeme, aby všechny společnosti poskytující tyto podpůrné služby splňovaly stejné standardy pro ochranu údajů, jako jsou ty naše. Mají zakázáno tyto informace používat pro jejich vlastní účely. Poskytovatelům služeb konkrétně nedovolujeme, aby vaše osobní údaje použili pro své vlastní marketingové aktivity.

Kdy vaše osobní údaje můžeme zveřejnit

Společnost GSK si vyhrazuje právo zveřejnit vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy, a to ve zprávách určených vládním úřadům, stranám zúčastněným v příslušném soudním řízení na základě pověření předsedajícího soudu či soudního dvora a dále v rozsahu, ve kterém věc platné zákony požadují či výslovně umožňují. Ve zvláštních případech, kdy to místní zákony dovolují, můžeme vaše osobní údaje zveřejnit:

Shromážděné osobní údaje mohou být přesunuty do země vašeho bydliště či do jakékoli jiné země, v níž společnost GSK (včetně jejích přidružených partnerů), subdodavatelé či zástupci udržují zařízení, včetně Spojených států amerických a zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde mohou být dále ukládány a zpracovávány. To znamená, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích, které mají nižší standardy pro ochranu dat než země vašeho bydliště. Používáním našich webových stránek a mobilních aplikací souhlasíte s jakýmkoli přesunem, zpracováním či ukládáním vašich údajů mimo zemi vašeho bydliště a mimo Evropský hospodářský prostor. Zaručujeme, že v případě přesunu údajů mimo zemi vašeho bydliště bude s těmito údaji stále nakládáno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Použití IP adres

IP adresa je soubor číslic, který je vašemu počítači automaticky přiřazen, kdykoli se připojíte na internet prostřednictvím svého poskytovatele internetu nebo prostřednictvím lokální (LAN) či rozlehlé sítě (WAN) vaší organizace. Když se pohybujete na internetu, webové servery váš počítač podle IP adresy automaticky identifikují.

GSK či společnosti třetí strany jednající naším jménem mohou shromažďovat IP adresy za účelem systémové správy a kontroly používání našich stránek. IP adresy můžeme také používat pro identifikaci uživatelů našich webových stránek v případech, kdy je třeba zajistit dodržování podmínek použití těchto webových stránek nebo ochraňovat naše služby, webové stránky či ostatní uživatele.

Soubory cookie

Naše webové stránky a mobilní aplikace mohou používat technologii zvanou „cookies“. „Cookie“ je malý textový soubor, který server umístí na váš hard disk. Soubory cookies našim webovým stránkám a mobilním aplikacím umožňují vám poskytnout odezvu individuálně. Uložením do paměti informací o tom, čemu dáváte přednost, mohou tyto webové stránky či mobilní aplikace své operace přizpůsobit vašim potřebám a tomu, co máte či nemáte rádi. Například, náš server může nastavit cookie tak, že během návštěvy webových stránek nemusíte zadávat heslo častěji než jednou.

Máte možnost si vybrat, zda soubory cookies přijmout či odmítnout. Většina internetových prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá, vy si však obvykle můžete nastavení vašeho prohlížeče upravit tak, že bude soubory cookies odmítat nebo, pokud chcete, před uložením souboru cookie obdržíte upozornění. Chcete-li se o těchto funkcích dozvědět více a specifikovat vaše preference týkající se souborů cookies, nahlédněte prosím do instrukcí vašeho internetového prohlížeče či obrazovky nápovědy.

Pokud zvolíte možnost soubory cookies odmítnout, může se stát, že nebudete moci plně využívat interaktivní prvky našich webových stránek ani jakýchkoli jiných webových stránek, které navštívíte. Další informace týkající se našeho používání souborů cookies naleznete v našich souhrnných Zásadách o používání souborů cookies.

Informace z vnějších zdrojů

V případech, kdy to místní zákony dovolují, můžeme též shromažďovat informace legálně získané od třetích stran a přidat je do našich stávajících databází uživatelů. Některé z těchto informací mohou být osobní údaje. Takto činíme ve snaze lépe se zaměřit na informační nabídky a promo akce, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat. Tyto osobní údaje budeme shromažďovat a používat v souladu s tím, proč byly subjektem původně poskytnuty, či v jiných případech, kdy to místní zákony umožňují.

Přístup

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud nebude potřeba období delšího nebo pokud zákon nestanoví jinak. Prostřednictvím kontaktních informací uvedených na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nás můžete kdykoli písemně kontaktovat s žádostí o aktualizaci, opravu či odstranění osobních údajů, které jste nám poskytli. Na základě místních zákonů můžete též získat právo přístupu k informacím, které jste nám poskytli. V některých zemích mohou od vás požadovat zaplatit přiměřený poplatek na pokrytí našich výdajů spojených s poskytnutím těchto informací.

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky a mobilní aplikace mohou čas od času poskytovat či obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se na takovéto webové stránky nevztahuje. Pokud se rozhodnete přejít na odkazovaný web, souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za dostupnost příslušného webu a že nekontrolujeme, nedoporučujeme a ani nezodpovídáme, přímo ani nepřímo, za následující:

Než na těchto webech či mobilních aplikacích zadáte jakékoli osobní údaje, na každém z nich si přečtěte prohlášení o právní úpravě a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Použití našich webových stránek a mobilních aplikací dětmi

Není-li výslovně stanoveno jinak, webové stránky a mobilní aplikace, na nichž je uvedeno toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebyly vytvořeny ani nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Prostřednictvím těchto webových stránek či mobilních aplikací záměrně neshromažďujeme osobní údaje od návštěvníků této věkové skupiny. Na webových stránkách a mobilních aplikacích, které jsou určeny k použití dětmi mladšími 13 let, osobní údaje shromažďujeme pouze s výslovným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Změny

Je možné, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme příležitostně upravovat. V případě provedení závažných změn můžeme též umístit příslušné oznámení na naše webové stránky či mobilní aplikace a do příslušných licenčních smluv. Doporučujeme vám, abyste toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali a měli tak aktuální informace o tom, jak pomáháme chránit námi shromažďované osobní údaje. Pokračujícím používáním našich stránek a mobilních aplikací udělujete souhlas s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů i se všemi jeho aktualizacemi. Následné změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nebudou vztahovat na údaje, které byly shromážděny před provedením těchto změn.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 10. prosince 2014.

Kontaktujte nás

Odkazy typu „GSK“, „my“, „nám“ a „naše“ odkazují na společnost GlaxoSmithKline PLC a její přidružené partnery. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a požadavků týkajících se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se prosím obraťte na místního přidruženého partnera společnosti GSK prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací. Pokud nás kontaktujete, uveďte prosím název webových stránek, které jste navštívili, a sdělte nám, jak vás můžeme kontaktovat.

Chcete-li kontaktovat společnost GSK ve Spojeném království, volejte 0808-234-6680.

Kontaktní informace týkající se dalších míst společnosti GSK naleznete na těchto webových : http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.