ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


Δια του παρόντος, η GlaxoSmithKline σας εξουσιοδοτεί να αντιγράφετε τα υλικά που δημοσιεύονται από εμάς στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο αυτών των υλικών που θα δημιουργήσετε θα περιέχει όλες τις ειδοποιήσεις περί ύπαρξης πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και κάθε αποποίηση ευθύνης που περιέχεται σε αυτά και στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Κανένα σημείο του παρόντος δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει, σιωπηρώς, μέσω προηγούμενου δικαιώματος (estoppel) ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα της GlaxoSmithKline ή οποιουδήποτε τρίτου. Με εξαίρεση όσα αναφέρονται ρητώς παραπάνω, κανένα σημείο του παρόντος δεν θα θεωρείται ότι παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) της GlaxoSmithKline.

Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί βάσει αδείας στην GlaxoSmithKline είναι ξεχωριστά από το περιβάλλον κείμενο και εμφανίζονται με πλάγια γραφή, με έντονα γράμματα, ή με κεφαλαία, όπως το Seretide ή το Tums.

Η GSK δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο. Τα εμπορικά αυτά σήματα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και η χρήση τους δεν θα εκλαμβάνεται ως χορηγία ή υποστήριξη εκ μέρους της GlaxoSmithKline.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Asthma Control TestTM σε κλινικό περιβάλλον ή στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου που δεν χρηματοδοτείται από την GlaxoSmithKline, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ .