ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2014

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η GSK χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει, επίσης, τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίησή τους όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Πληροφορίες σχετικά με το χειριστή των διαδικτυακών τόπων ή των κινητών εφαρμογών (και σχετικά με την οντότητα της GSK που ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται) παρέχονται στην υποσημείωση και/ή στη σελίδα επικοινωνίας των διαδικτυακών τόπων και στη συμφωνία άδειας χρήσης των κινητών εφαρμογών.

Πληροφορίες σχετικά με το χειριστή των διαδικτυακών τόπων ή των κινητών εφαρμογών (και σχετικά με την οντότητα της GSK που ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται) παρέχονται στην υποσημείωση και/ή στη σελίδα επικοινωνίας των διαδικτυακών τόπων και στη συμφωνία άδειας χρήσης των κινητών εφαρμογών.

Τι συλλέγουμε

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία τα οποία μας παρέχετε, δηλ. πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως άτομο. Αυτό το κάνουμε μόνο εφόσον έχετε συμφωνήσει στο αίτημά μας για παροχή των εν λόγω πληροφοριών. Τα προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Παρέχοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, συμφωνείτε ότι, εάν επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία ή εάν έχετε συμφωνήσει να επικοινωνούμε μαζί σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία:

Χρήση πληροφοριών στον διαδικτυακό τόπο και στην κινητή εφαρμογή

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τους διαδικτυακούς τόπους που επισκεφτήκατε πριν και μετά την επίσκεψη στους διαδικτυακούς τόπους μας, τυπικές πληροφορίες σύνδεσης του διακομιστή, διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP), δεδομένα τοποθεσίας GPS, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου. Συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους διαδικτυακούς τόπους και τις κινητές εφαρμογές μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τόσο αυτά, όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Τα δεδομένα τοποθεσίας GPS κατά κανόνα δεν ταυτοποιούν ειδικά κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Μπορεί επίσης να μοιραστούμε αυτές τις συγκεντρωμένες πληροφορίες με άλλες εταιρείες εντός του ομίλου GSK και με άλλα τρίτα μέρη. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Η GSK θα λάβει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Όταν η GSK χρησιμοποιεί ένα τρίτο πάροχο υπηρεσιών, ο εν λόγω πάροχος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια, οι οποίες μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου ή μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Μολονότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων που διαβιβάζετε στους διαδικτυακούς τόπους ή στις κινητές εφαρμογές μας: κάθε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβεί απώλεια, κατάχρηση ή αλλοίωση των δεδομένων, μόλις λάβουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια, προς αποτροπή τέτοιων ατυχών περιστατικών.

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων σε τρίτα μέρη

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε συνδεδεμένες εταιρείες, αναδόχους και προστηθέντες κατά τις συνήθεις εμπορικές εργασίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στις οποίες έχετε συμφωνήσει. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στον διαδικτυακό τόπο ή στην κινητή εφαρμογή, δεν θα πωλήσουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη, ωστόσο, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να διαβιβαστούν σε κάποιο τρίτο μέρος σε περίπτωση που πωληθεί, εκχωρηθεί ή μεταβιβαστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του διαδικτυακού τόπου ή μέρος αυτής και τα δεδομένα των πελατών που συνδέονται με αυτή. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε επιλεγμένα τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε σχέση με τους διαδικτυακούς τόπους, τις κινητές εφαρμογές μας ή κατά τις συνήθεις εμπορικές εργασίες. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται, κατά καιρούς, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας για να μπορέσουν να μας παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Απαιτούμε από όλες τις εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης να εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με το δικό μας. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για ιδίους σκοπούς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για δικές τους δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Πότε επιτρέπεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους

Η GSK διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες που σας αφορούν, στις οποίες περιλαμβάνεται η διεύθυνση e-mail σας, για το σκοπό της υποβολής αναφοράς προς κρατικές αρχές, προς άλλα μέρη σε σχέση με νομικές διαδικασίες όπως εξουσιοδοτείται από το αρμόδιο δικαστήριο και με άλλο τρόπο, στο βαθμό που επιβάλλεται ή εξουσιοδοτείται ρητά βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μπορεί να διαβιβαστούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία διατηρεί εγκαταστάσεις η GSK (και οι συνδεδεμένες εταιρείες της), οι υπεργολάβοι ή οι προστηθέντες της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες στις οποίες το επίπεδο προστασίας των δεδομένων είναι χαμηλότερο από αυτό της χώρας που διαμένετε. Χρησιμοποιώντας τους διαδικτυακούς τόπους και τις κινητές εφαρμογές μας, συναινείτε σε οποιαδήποτε διαβίβαση, επεξεργασία ή αποθήκευση πληροφοριών εκτός της χώρας διαμονής σας και εκτός του ΕΟΧ. Θα διασφαλίσουμε ότι, εάν οι πληροφορίες διαβιβάζονται εκτός της χώρας που διαμένετε, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου.

Χρήση διευθύνσεων IP

Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω του τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) του οργανισμού σας. Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε online.

Η GSK, ή άλλες εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό της GSK, μπορεί να συλλέγουν διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης των διαδικτυακών τόπων μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών των διαδικτυακών τόπων μας, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των διαδικτυακών τόπων ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τους διαδικτυακούς τόπους και τους άλλους χρήστες.

Cookies

Οι διαδικτυακοί τόποι και οι κινητές εφαρμογές μας μπορεί να χρησιμοποιούν μία τεχνολογία που ονομάζεται «cookies». Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή. Τα cookies επιτρέπουν στους διαδικτυακούς τόπους και στις κινητές εφαρμογές μας να ανταποκριθούμε σε εσάς ατομικά. Ο διαδικτυακός τόπος ή η κινητή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες του βάσει των αναγκών σας και του τι σας αρέσει ή όχι, συγκεντρώνοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, ο διακομιστής μας μπορεί να εγκαταστήσει ένα cookie το οποίο σας γλιτώνει από το να εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης περισσότερες από μία φορά κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε έναν διαδικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή να μην αποδεχθείτε τα cookies. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο, μπορείτε συνήθως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να τα καταργήσετε ή για να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie, εάν το προτιμάτε. Ανατρέξτε στις οδηγίες του φυλλομετρητή σας για το Ίντερνετ ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες και για να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, μπορεί να μην απολαμβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών τόπων μας και άλλων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε την παγκόσμια Πολιτική για τα Cookies .

Πληροφορίες από εξωτερικές πηγές

Όταν το επιτρέπει η τοπική νομοθεσία, μπορεί επίσης να συλλέγουμε νομίμως αποκτηθείσες πληροφορίες από τρίτα μέρη και να τις προσθέτουμε στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων χρηστών που διαθέτουμε. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι προσωπικά στοιχεία. Αυτό το κάνουμε για να στοχεύσουμε καλύτερα την προσφορά πληροφοριών και τις προωθητικές εκστρατείες οι οποίες κρίνουμε ότι θα σας ενδιέφεραν. Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία μόνο σύμφωνα με το σκοπό που παρασχέθηκαν αρχικώς από το άτομο ή όπως αλλιώς επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία.

Πρόσβαση

Θα διατηρούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, εκτός εάν η νομοθεσία επιβάλλει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς για να ζητήσετε την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε δώσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στις πληροφορίες που μας παρέχετε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Σε μερικές χώρες, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ένα εύλογο τέλος για την κάλυψη των εξόδων που πραγματοποιούμε για να σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Οι διαδικτυακοί τόποι και οι κινητές εφαρμογές μας μπορεί ενίοτε να παρέχουν συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνουν διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο, συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου και δεν ελέγχουμε, ούτε υποστηρίζουμε, ούτε είμαστε υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για:

Φροντίστε να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε διαδικτυακό τόπο ή κινητή εφαρμογή προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

Χρήση των διαδικτυακών τόπων και των κινητών εφαρμογών μας από παιδιά

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, οι διαδικτυακοί τόποι και οι κινητές εφαρμογές στις οποίες εμφανίζεται η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν προορίζονται, ούτε έχουν σχεδιαστεί για την προσέλκυση παιδιών κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από επισκέπτες αυτής της ηλικίας μέσω των διαδικτυακών τόπων ή των κινητών εφαρμογών. Στους διαδικτυακούς τόπους και τις κινητές εφαρμογές που προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 13 ετών, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μόνο με τη ρητή συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνεται περιστασιακά. Εάν οι αλλαγές που κάνουμε είναι ουσιώδεις, μπορεί επίσης να αναρτήσουμε ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές στους διαδικτυακούς τόπους ή τις κινητές εφαρμογές μας και τις σχετικές συμφωνίες άδειας χρήσης. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ξανά κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου για να μένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βοηθούμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Εάν συνεχίσετε τη χρήση των διαδικτυακών τόπων και των κινητών εφαρμογών μας, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση περί Απορρήτου και τις όποιες ενημερώσεις. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν θα ισχύουν για δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης.

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 10 Δεκεμβρίου 2014. Επικοινωνία

Επικοινωνία

Οι αναφορές στα «GSK», «εμείς», «μας» και «δικό μας» είναι αναφορές στη GlaxoSmithKline PLC και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Απευθύνετε οποιαδήποτε ερωτήματα, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου στην τοπική συνδεδεμένη εταιρεία της GSK, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλείσθε να σημειώσετε την ονομασία των διαδικτυακών τόπων που επισκεφτήκατε, καθώς και το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για επικοινωνία με τη GSK στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλέστε το 0808-234-6680.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της GSK για άλλες τοποθεσίες στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.