PRIVAATSUSAVALDUS

Uuendatud: 10.detsember 2014

Käesolev privaatsusavaldus sätestab, et GSK kasutab ja kaitseb igasugust teavet, mis meile edastate. Me austame teie privaatsust ja suhtume teie isikuandmete kaitsmisse tõsiselt. Antud privaatsusavalduses selgitatakse, kuidas me kogume, edastame, töötleme, kasutame ja avalikustame teie andmeid ning lisaks sätestatakse meie turvatava.

Meile oma isikuandmeid esitades nõustute nende edastamise, töötlemise, kasutamise ja avalikustamisega selles privaatsusavalduses kirjeldatu kohaselt.

Veebisaitide või mobiilrakenduste käitaja (igasuguseid kogutud isikuandmeid kontrolliva GSK üksuse) kohta leiate teavet vastava veebisaidi jalusest ja kontaktteabe leheküljelt ning mobiilrakenduse litsentsilepingust.

Kogutav teave

Kogume isikuandmeid, mida meile esitate. Need on andmed, mis tuvastavad teid üksikisikuna. Teeme seda üksnes juhul, kui olete nõustunud meile neid andmeid andma. Need isikuandmed võivad muuhulgas hõlmata teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi.

Teie isikuandmete kasutamine

Oma isikuandmete esitamisega annate nõusoleku, et kui kohalikud õigusaktid seda lubavad või kui olete nõustunud teile niisuguste teadete edastamisega, siis võime kasutada neid andmeid:

Veebisaidi ja mobiilrakenduse kasutusteave

Samuti kogume automaatselt teavet teie arvuti brauseritüübi ja operatsioonisüsteemi kohta, veebisaitide kohta, mida vaatasite enne ja pärast meie veebisaite, tavapäraseid serveri logiandmeid, internetiprotokolli (IP) aadresse, GPS-i asukohaandmeid, mobiiltelefoni teenuseosutaja ja mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi teavet. Koondame selle teabe kokku, et mõista, kuidas meie külastajad kasutavad meie veebisaite ja mobiilrakendusi, et saaksime täiustada neid ning teenuseid, mida pakume. GPS-i asukohaandmed ei tuvasta tavaliselt üksikkasutajaid. Me võime koondteavet jagada ka teiste GSK kontserni ettevõtete ja muude kolmandate isikutega. See teave on hõlmab järgmist:

Teie isikuandmete kaitsmine

GSK võtab asjakohaseid õiguslikke, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kehtivate eraelu puutumatuse ning andmekaitse seaduste kohaselt. Kui GSK kasutab ettevõtteväliseid teenuseosutajaid, valitakse need teenuseosutajad hoolikalt ning neilt nõutakse isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamiseks asjakohaste abinõude elluviimist. Me kasutame mitmesugust turbetehnoloogiat ja erinevaid turvatoiminguid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ning avalikustamise eest. Kahjuks pole andmete edastamine interneti või mobiilsidevõrgu vahendusel täiesti turvaline. Kuigi teeme kõik endast oleneva teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me tagada, et isikuandmete edastamine meie veebisaitidele või mobiilrakendustesse on turvaline; igasuguse andmeedastuse eest vastutate te ise. Kuigi me ei saa kindlalt välistada andmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist, võtame pärast teie andmete kättesaamist asjakohased tehnilised turbemeetmed selleks, et niisuguseid kahetsusväärseid juhtumeid vältida.

Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega

Võime jagada teie isikuandmeid tavapärase äritegevuse käigus oma sidusettevõtete, töövõtjate ja esindajatega nende toimingute täideviimiseks, millega olete nõustunud. Kui veebisaidil või mobiilrakenduses pole määratud teisiti, ei müü ega rendi me isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele; erandina võidakse teie isikuandmed edastada kolmandale isikule juhul, kui selle veebisaidi äritegevus ja sellega seotud kliendiandmed täielikult või osaliselt müüakse, võõrandatakse või üle antakse. Mõnikord kasutame valitud kolmandaid isikuid tugiteenuste osutamisel seoses meie veebisaitide või mobiilrakendustega või tavapärase äritegevuse käigus. Nendel isikutel võib aeg-ajalt olla juurdepääs teie andmetele, et neil oleks võimalik meile neid teenuseid osutada. Kõik selliseid tugiteenuseid osutavad ettevõtted peavad täitma samu andmekaitsenorme nagu meie ise. Neil on keelatud kasutada andmeid isiklikel eesmärkidel. Eelkõige ei luba me oma teenuseosutajatel kasutada teie isikuandmeid oma turundustegevuses.

Teie isikuandmete võimalik avaldamine teistele

GSK jätab endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, sealhulgas teie e-posti aadressi riigiasutustele aruandmiseks, asjassepuutuvas kohtumenetluses osalejatele menetlust juhatava kohtu või tribunali volitusel ja muul juhul kohaldatavates õigusaktides nõutud või selgesõnaliselt volitatud ulatuses. Teatud erijuhtudel, kui kohalikud õigusaktid seda lubavad, võime teie isikuandmeid avaldada:

Kogutud isikuandmed võidakse edastada teie elukohariigile või muule riigile, kus GSK-l või tema sidusettevõtetel, alltöövõtjatel või esindajatel on ruumid, sealhulgas Ameerika Ühendriikidele ja väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), ning neid andmeid võidakse seal talletada ja töödelda. See tähendab, et teie andmeid võidakse töödelda riikides, kus andmekaitsenormid on leebemad kui teie elukohariigis. Meie veebisaite ja mobiilrakendusi kasutades nõustute andmete edastamise, töötlemise või talletamisega väljaspool teie elukohariiki ja väljaspool EMP-d. Me tagame, et kui teave edastatakse teie elukohariigist väljapoole, töödeldakse seda siiski kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega.

IP-aadresside kasutamine

IP-aadress on numbrite jada, mis omistatakse automaatselt teie arvutile, kui logite sisse oma internetiteenuse osutaja juures või oma organisatsiooni koht- (LAN) või laivõrgu (WAN) kaudu. Veebiserverid tuvastavad teie arvuti võrguseansi ajal teie arvutile määratud IP-aadressi abil automaatselt.

GSK või meie nimel tegutsevad kolmandate isikute ettevõtted võivad koguda IP-aadresse süsteemihalduse või meie veebisaitide kasutamise auditeerimise eesmärgil. Me võime kasutada IP-aadresse ka meie veebisaitide külastajate tuvastamiseks juhul, kui oleme arvamusel, et on tarvis nõuda veebisaitide kasutustingimuste järgimist või kaitsta meie pakutavat teenust, veebisaite või teisi kasutajaid.

Küpsised

Meie veebisaitidel ja mobiilrakendustes võidakse kasutada küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille server teie kõvakettale kirjutab. Küpsised võimaldavad meie veebisaitidel ja mobiilrakendustel reageerida teile individuaalselt. Veebisait või mobiilrakendus saab kohandada oma talitlust teie vajadustele ja eelistustele, kogudes ja talletades teavet teie eelistuste kohta. Näiteks võib meie server seada küpsise, mis võimaldab teil veebisaidi külastamisel sisestada parooli ainult ühel korral.

Teil on võimalik küpsised vastu võtta või neist keelduda. Enamik veebibrausereid võtavad küpsised automaatselt vastu, aga tavaliselt on teil võimalik brauseri seadistust muuta ja soovi korral küpsiste vastuvõtmisest keelduda või lasta enne küpsise salvestamist kuvada hoiatuse. Järgige oma veebibrauseri juhiseid või spikrit, et saada rohkem teavet nende funktsioonide kohta ja määrata oma küpsise-eelistused.

Kui otsustate küpsistest keelduda, siis on võimalik, et te ei saa meie veebisaitide või muude külastatavate veebisaitide interaktiivseid funktsioone täies ulatuses kasutada. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame, siis lugege meie üldisi küpsiste kasutamise põhimõtteid .

Välisallikatest pärinev teave

Kui kohalikud õigusaktid seda lubavad, võime koguda seaduse järgi hangitud teavet ka kolmandatelt isikutelt, et lisada see meie olemasolevatesse kasutajate andmebaasidesse. Osa sellest teabest võivad olla isikuandmed. Teeme seda eesmärgiga paremini suunata teavet, pakkumisi ja reklaamikampaaniaid, millest võiksite meie arvates huvitatud olla. Niisuguseid isikuandmeid kogume ja kasutame üksnes samadel alustel, nagu isik need algselt andis või muul kohalike õigusaktidega lubatud viisil.

Juurdepääs

Säilitame teie teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selles privaatsusavalduses nimetatud kasutusotstarvete täitmiseks, juhul kui seadusega ei ole nõutud või lubatud pikem säilitamisaeg. Te võite alati paluda meilt kirjalikult oma esitatud isikuandmete uuendamist, parandamist või eemaldamist, kasutades selle privaatsusavalduse lõpus toodud kontaktteavet. Teie kohalikud õigusaktid võivad anda teile ka õiguse tutvuda andmetega, mille olete meile esitanud. Mõnes riigis peate võib-olla tasuma mõistliku summa, et katta kulutused, mida teeme nende andmete teile esitamiseks.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidid ja mobiilrakendused võivad aeg-ajalt pakkuda linke teistele veebisaitidele või manustada kolmanda isiku veebisaite. See privaatsusavaldus ei kehti nende veebisaitide suhtes. Niisugusele lingitud veebisaidile sisenemisega nõustute, et meie ei vastuta selliste veebisaitide kättesaadavuse eest ning ei kontrolli ega toeta nende sisu ja ei vastuta otseselt ega kaudselt:

Enne mistahes isikuandmete sisestamist vaadake kindlasti üle igal veebisaidil või igas mobiilrakenduses olev õigusteave ja privaatsusavaldus.

Meie veebisaitide ja mobiilrakenduste kasutamine laste poolt

Kui pole selgesõnaliselt teisiti väidetud, ei ole veebisaidid ja mobiilrakendused, kus kuvatakse see privaatsusavaldus, mõeldud ega välja töötatud alla 13-aastaste laste jaoks. Me ei kogu nende veebisaitide ja mobiilrakenduste kaudu teadvalt isikuandmeid sellesse vanuserühma kuuluvatelt külastajatelt. Veebisaitidel ja mobiilrakendustes, mis on ette nähtud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele, kogume isikuandmeid üksnes vanema või seadusliku esindaja selgesõnalisel nõusolekul.

Muudatused

Me võime aeg-ajalt seda privaatsusavaldust uuendada. Kui me teeme olulisi muudatusi, siis võime ka postitada teate muudatuste kohta meie veebisaitidel või mobiilrakendustes ja seotud litsentsilepingutes. Me soovitame teil aeg-ajalt see privaatsusavaldus üle lugeda, et olla kursis, kuidas me aitame kaitsta kogutud isikuandmeid. Meie veebisaitide ja mobiilrakenduste kasutamist jätkates nõustute privaatsusavalduse ja selle kõigi uuendustega. Privaatsusavalduse edasised muudatused ei kehti andmete kohta, mis koguti enne muudatuse tegemist.

Seda privaatsusavaldust uuendati viimati 10. detsembril 2014.

Meiega saab ühendust

Väljenditega „GSK”, „meie”, „meid” ja „meie oma” viidatakse ettevõttele GlaxoSmithKline PLC ja selle sidusettevõtetele. Palun pöörduge kõikide selle privaatsusavaldusega seotud küsimuste, kommentaaride ja palvetega kohaliku GSK ettevõtte poole alltoodud kontaktidel. Kui võtate meiega ühendust, märkige palun külastatud veebisaitide nimed ja andke ka teada, kuidas saaksime teiega ühendust võtta.

GSK Eesti Lõõtsa 8A Tallinn 11415 telefon: 6676 900

GSK muude asukohtade kontaktteabe leiate järgmiselt veebisaidilt: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.