‏תניות פטור

GlaxoSmithKline מציעה מוצרים ושירותים לאבחון מחלות, מניעתן וטיפול בהן. תרופות החברה הניתנות במרשם מפוקחות על ידי רשויות השלטון בכל אחת מהמדינות שבהן פועלת החברה, כגון רשות המזון והתרופות בארה"ב (FDA) או סוכנות רגולציית התרופות ושירותי הבריאות בבריטניה. רשויות אלו מגבילות לעתים פרסום מידע הנוגע לאופן נטילת התרופות לציבור, כך שעליך להתייעץ עם נותן השירות הרפואי לצורך קבלת מידע כאמור.

GSK פועלת על מנת לעדכן באופן שוטף את המידע הנמצא באתר זה, אולם, מטבע הדברים, ייתכן שיהוי מסוים בעדכון המידע. GSK אינה מתחייבת כלפי כל צד ג' אשר יעשה שימוש בתוכן האתר בכל הקשור לאמינות, דיוק, נאותות, שלמות או עדכניות המידע הכלול באתר זה. אין לפרש דבר המופיע באתר זה כמתן ייעוץ או המלצה ואין להסתמך על האמור בו בעת קבלת כל החלטה או מעשה. חשוב להסתמך אך ורק על עצת נותן השירות הרפואי בהתבסס על המצב הספציפי שלך. GlaxoSmithKline לא תחוב בגין אי דיוק או אי שלמות או אופן השימוש במידע המובא באתר זה, לרבות כל חובה לעדכנו. המידע מובא כמות שהוא (AS IS) ללא כל אחריות שהיא, בין במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות לסחירות, התאמה לתכלית כלשהי או אי הפרה. בתחומי שיפוט מסוימים, תניות פטור של אחריות משתמעת אינן תקפות, ועל כן, יייתכן שהאמור לעיל אינו רלוונטי לגביך.

האתר המבוסס בבריטניה עשוי להפנות אותך לאתרים אחרים באינטרנט, לרבות אתרים של חברות הקשורות ל-GlaxoSmithKline במדינות אחרות. GlaxoSmithKline אינה לוקחת אחריות על מידע המופיע באתרים של צדדים שלישיים שאינם בשליטתה. אף על פי ש-GlaxoSmithKline משתדלת לספק קישורים רק לאתרי צדדים שלישיים העומדים בכל דרישות הדין והרגולציה הרלוונטיים, לרבות הסטנדרטים של GlaxoSmithKline, עליך להבין שתוכן אתרי צדדים שלישיים, כאמור, כפופים לשינוי ללא צורך במתן הודעה ל-GlaxoSmithKline. לפיכך, איננו יכולים להיות אחראים על ולא נחוב בשל כל מידע או דעה המופיעים במי מאתרי אותם צדדים שלישיים.

אין לפרש דבר המופיע באתר זה כהצעה או הזמנה להשקיע או לסחור בניירות ערך או כל אגרת חוב של GlaxoSmithKline. וביתר דיוק, הביצועים וההתפתחויות בפועל של אלו עשויים להיות שונים באופן מהותי מכל תחזית, חוות דעת או ציפייה המופיעים באתר זה. בנוסף, לא ניתן להסתמך על ביצועי מחיר ניירות הערך בעבר כסימן לביצועים עתידיים.