‏קניין רוחני

GlaxoSmithKline מאשרת בזאת את העתקת החומרים המפורסמים על ידיה באתר זה לשימוש בלתי מסחרי גרידא, כל עוד כל עותק של החומרים יכלול את כל סימני המסחר, פירוט זכויות היוצרים ותניות הפטור הנכללות בתוכן ומפורטות באתר זה.

כל האמור לעיל ולהלן לא ישתמע ולא יתפרש, בין במשתמע, כתוצאה מהשתק או מכל סיבה אחרת, כמתן רישיון או זכות כלשהי במי מהפטנטים או סימני המסחר של GlaxoSmithKline או כל צד שלישי. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש לעיל, כל האמור לעיל ולהלן לא ישתמע או יתפרש כמקנה רישיון או זכות כלשהי בזכויות היוצרים של GlaxoSmithKline.

סימני מסחר או שירות בבעלות או תחת רישיון של GlaxoSmithKline מובחנים משאר הטקסט באמצעות הדגשה, הטיה או שימוש בגופן או עיצוב אחרים.

GlaxoSmithKline אינה טוענת לבעלות או כל קשר לסימני מסחר של צדדים שלישיים המופיעים באתר. נעשה שימוש בסימני מסחר של צדדים שלישיים, כאמור, רק לשם זיהוי המוצרים והשירותים של בעליהם ואין לפרש את השימוש בסימני המסחר כתמיכה או עידוד של GlaxoSmithKline באותם מוצרים ושירותים.

אם ברצונך לעשות שימוש במבחן השליטה באסתמה במרפאה קלינית או במסגרת מחקר שאינו ממומן על ידי GlaxoSmithKline, אנא לחץ כאן.