Privacyverklaring

Geüpdatet: 10 december 2014

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe GSK de informatie gebruikt en beschermt die u ons verstrekt en die we over u verzamelen. Wij respecteren uw privacy en verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe we uw gegevens verzamelen, overdragen, verwerken, gebruiken en openbaar maken en beschrijft onze beveiligingspraktijken.

Door ons uw persoonsgegevens te verschaffen, aanvaardt u en stemt u in met de overdracht, de verwerking, het gebruik en het openbaar maken ervan volgens de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Informatie over de operator van websites of mobiele applicaties (en afdelingen van GSK die verzamelde PII beheren) is te vinden op de footer en/of contactpagina van de websites en in de licentieovereenkomst van mobiele applicaties.

Wat we verzamelen

Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die u ons verstrekt. Dat is informatie waarmee het mogelijk is u persoonlijk te identificeren. We doen dit alleen als u hebt ingestemd met ons verzoek om die informatie. Die PII kunnen het volgende bevatten:

Hoe we uw PII gebruiken

Door uw PII te geven aanvaardt u, als de plaatselijke wetgeving het toestaat of als u ermee hebt ingestemd om die berichten van ons te ontvangen, dat we de informatie gebruiken:

Informatie over gebruik van de website en mobiele applicatie

Wij verzamelen ook automatisch informatie over het type browser en het besturingssysteem van uw computer, de websites die u hebt bezocht voor en na uw bezoek aan onze websites, standard server log-informatie en uw internet protocol (IP)-adres, GPS-locatie, de provider en het besturingssysteem van uw mobiele telefoon. Deze gegevens worden gehergroepeerd om te begrijpen hoe bezoekers onze websites en mobiele applicaties gebruiken, zodat we die en de diensten die we aanbieden, kunnen verbeteren. Met GPS-locatie kunnen we geen specifieke, individuele gebruikers identificeren. We kunnen deze gehergroepeerde gegevens ook overdragen aan andere bedrijven van de GlaxoSmithKline-groep en andere derden. Deze informatie bevat onder andere:

Hoe we uw PII beschermen

GSK wendt aangepaste juridische, organisatorische en technische middelen aan om uw PII TE beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbeveiliging. Als GSK een beroep doet op de diensten van een derde, zullen we die dienstverlener zorgvuldig uitkiezen en hem ertoe binden om gepaste middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en procedures om uw PII te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. De totale beveiliging van de overdracht van gegevens via internet of een mobiel telefoonnetwerk kan helaas niet worden gegarandeerd. Hoewel wij ons uiterste best doen om uw PII te beschermen, kunnen we de beveiliging van de PII die u ons overmaakt via onze websites of mobiele applicaties niet garanderen: dergelijke overdrachten hebben plaats op uw eigen risico. Ook al kunnen we verlies, misbruik of wijzigingen van uw gegevens niet uitsluiten, we zullen vanaf het moment dat we uw gegevens ontvangen hebben, gepaste technische beveiligingsmiddelen aanwenden om dergelijke betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.

Delen van PII met derden

We zullen mogelijk in normale bedrijfsomstandigheden uw PII delen met onze filialen, onderaannemers en agenten voor het aanbrengen van activiteiten waarmee u hebt ingestemd. Tenzij anders vermeld op de website of mobiele applicatie zullen wij uw PII niet verkopen of verhuren aan derden. Uw PII kunnen echter wel worden gedeeld met derden als de activiteit van deze website of een deel ervan en de klantengegevens die erbij horen, worden verkocht, toegewezen of overgedragen. Soms doen we een beroep op derden die wij hebben gekozen voor het uitvoeren van ondersteuningsdiensten met betrekking tot onze websites, mobiele applicaties of normale bedrijfsactiviteiten. Deze derden kunnen af en toe toegang krijgen tot uw gegevens, om hen toe te laten ons deze diensten te verstrekken. Wij eisen dat elk bedrijf dat dergelijke ondersteuningsdiensten uitvoert dezelfde standaards voor gegevensbescherming toepast als wij. Ze mogen de informatie niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. In het bijzonder staan we dienstverleners niet toe om uw PII te gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Wanneer we uw PII mogen delen met anderen

GSK houdt zich het recht voor om uw PII, inclusief uw e-mailadres, openbaar te maken voor rapportering aan overheidsinstanties, partijen in relevante rechtszaken indien toegestaan door het gerechtshof of de rechtbank die bevoegd is of anders, in de mate dat het toepasselijke recht het eist of expliciet toestaat. In bepaalde speciale gevallen kunnen wij, als de plaatselijke wetgeving het toestaat, uw PII openbaar maken:

De verzamelde persoonsgegevens kunnen overgedragen, opgeslagen en verwerkt worden in België of in elk ander land waarin GSK (en zijn filialen), onderaannemers of agenten beschikken over vestigingen, inclusief de Verenigde Staten en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat betekent dat uw gegevens kunnen worden verwerkt in landen die lagere standaards voor gegevensbescherming hanteren dan België. Door het gebruik van onze websites en mobiele applicaties aanvaardt u de informatieoverdracht, -verwerking en -opslag buiten het land waarin u verblijft en buiten de EER. GSK zal erover waken dat informatie die buiten België wordt overgedragen, verwerkt wordt volgens deze Privacyverklaring en dat gepaste maatregelen (zoals, zonder beperking, standaard contractuele bepalingen van de EU in verband met de overdracht van persoonsgegevens) worden genomen met het oog op degelijke bescherming van uw PII.

Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres bestaat uit een reeks cijfers die automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u inlogt via uw internetprovider of via het lokale (LAN) of brede (WAN) netwerk van uw organisatie. Internetservers identificeren automatisch uw computer aan de hand van het IP-adres dat u toegewezen is tijdens uw online sessie.

GSK, en ook onderaannemers die optreden in naam van GSK, kunnen IP-adressen verzamelen met het oog op het beheer van systemen en de analyse van het gebruik van onze websites. We kunnen ook IP-adressen gebruiken wanneer wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de websites te verzekeren of om onze diensten, onze websites of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

Onze websites en mobiele applicaties kunnen een technologie gebruiken die 'cookies'heet. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een server op uw harde schijf plaatst. Via cookies kunnen onze websites en mobiele applicaties beter inspelen op uw persoonlijke voorkeuren. De website of mobiele applicatie kan de werking aan uw behoeften, voorkeuren en afkeer aanpassen door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Onze server kan bijvoorbeeld een cookie plaatsen dat u toelaat om niet vaker dan één keer uw wachtwoord in te geven als u een website bezoekt.

U kunt kiezen of u cookies al dan niet aanvaardt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar meestal is het mogelijk om de instellingen van uw browser zodanig aan te passen, dat u cookies kunt weigeren of een melding krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies van uw internetbrowser of het helpmenu voor meer informatie over deze functies en hoe u uw voorkeuren in verband met cookies kunt ingeven.

Als u cookies weigert, zullen mogelijk niet alle interactieve functies van onze websites of andere websites die u bezoekt ten volle werken. Als u de instellingen voor het weigeren van cookies niet aanpast, nemen we aan dat u toestemming geeft tot het gebruik van de cookies. Voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Informatie van externe bronnen

Als de plaatselijke wetgeving het toestaat, kunnen we ook rechtmatig verkregen informatie van derden verzamelen om toe te voegen aan onze bestaande gebruikersdatabases. Bepaalde van deze gegevens kunnen PII bevatten. Daarmee willen we u meer gerichte informatie aanbieden, en promotiecampagnes die u kunnen interesseren. Dergelijke PII verzamelen en gebruiken we alleen in overeenstemming met de voorwaarden waarop de persoon ze oorspronkelijk heeft verstrekt, of anders zoals de plaatselijke wetgeving het toestaat.

Toegang, correctie en verzet

We bewaren uw informatie niet langer dan nodig is om de doelstellingen die in deze Privacyverklaring vermeld staan te realiseren, tenzij de wet een langere bewaarperiode eist of toestaat. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen om te verzoeken om PII die u ons hebt verstrekt of die wij wanneer dan ook over u hebben verzameld aan te passen, te verbeteren of te verwijderen. Gelieve daartoe de contactgegevens te gebruiken die u onderaan op deze Privacyverklaring vindt. U hebt ook het recht op toegang tot informatie die u ons hebt verstrekt of die wij over u hebben verzameld. U hebt ook het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die we hebben verzameld voor directmarketingdoeleinden.

Links naar andere websites

Onze websites en mobiele applicaties vermelden soms links of bevatten websites van derden. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Als u doorklikt naar deze websites, aanvaardt u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze websites. Wij onderzoeken niet en staan niet in voor, en zijn dus direct noch indirect aansprakelijk voor:

Gelieve daarom de wettelijke vermeldingen en de privacyverklaring van elk van deze bezochte websites of mobiele applicaties te consulteren alvorens PII te verstrekken.

Gebruik van onze websites en mobiele applicaties door kinderen

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn websites en mobiele applicaties waarop deze Privacyverklaring vermeld staat niet bedoeld of ontwikkeld om kinderen jonger dan 13 jaar aan te trekken. Via deze websites of mobiele applicaties verzamelen wij niet bewust PII van bezoekers uit die leeftijdscategorie. Op websites of mobiele applicaties die bedoeld zijn voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen we alleen PII met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Als de doorgevoerde wijzigingen substantieel zijn, kunnen wij ook een aankondiging in verband met die wijzigingen op onze websites of mobiele applicaties en gerelateerde licentieovereenkomsten plaatsen. We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij bijdragen aan de bescherming van de PII die we verzamelen. De voortzetting van uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties impliceert uw aanvaarding van de Privacyverklaring en de eventuele updates. Latere wijzigingen aan deze Privacyverklaring zijn niet van toepassing op gegevens die we hebben verzameld voor de wijziging werd doorgevoerd.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 10 december 2014.

Neem contact op met ons

Verwijzingen naar "GSK", "wij", "we", "ons" en "onze" hebben betrekking op GlaxoSmithKline Pharmaceuticals N.V., gevestigd in Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Waver, België, een filiaal van GlaxoSmithKline plc. Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze Privacyverklaring kunt u richten aan uw plaatselijke GSK-filiaal. Zie daartoe de contactgegevens hieronder. Als u contact met ons opneemt, gelieve dan de naam van de websites die u hebt bezocht te noteren en te vermelden hoe we u kunnen bereiken.

Om contact op te nemen met GSK in België: bel 32-10-85 85 00 en vraag naar de juridische afdeling.

Om contact op te nemen met GSK in het Verenigd Koninkrijk: bel 0808-234-6680.

Om contact op te nemen met GSK in de Verenigde Staten: bel 1-866-475-3844.

Contactgegevens voor andere GSK-locaties zijn te vinden op deze website: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.

Specifieke verklaring in verband met bindende bedrijfsvoorschriften

In verband met overdracht van PII binnen de GSK-groep hebben alle bedrijven van de groep, in België en daarbuiten, bindende bedrijfsvoorschriften aanvaard. Deze voorschriften hebben alleen betrekking op PII die verband houden met human resources en R&D (geen verband met het gebruik van deze website). Ze zijn opgesteld om te verzekeren dat overdracht van PII naar bedrijven van de GSK-groep in landen buiten de EER die geen vergelijkbaar niveau van bescherming bieden als onder Belgisch recht, onder voldoende beveiligingsgaranties plaatsvindt. Een samenvatting van deze bindende bedrijfsvoorschriften kan geraadpleegd worden door op deze link te klikken. De Belgische bedrijven van de GSK-groep die deze bindende bedrijfsvoorschriften hebben aangenomen, zijn: