ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.

Δια του παρόντος, η GlaxoSmithKline σας εξουσιοδοτεί να αντιγράφετε τα υλικά που δημοσιεύονται από εμάς στην παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο αυτών των υλικών που θα δημιουργήσετε θα περιέχει όλες τις ειδοποιήσεις περί ύπαρξης πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και άλλων δικαιωμάτων, αλλά και κάθε αποποίηση ευθύνης που περιέχεται σε αυτά και στην παρούσα ιστοσελίδα. Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν περιλαμβάνει κείμενα που καλύπτονται από διανοητικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων.

Κανένα σημείο του παρόντος δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει, σιωπηρώς, μέσω προηγούμενου δικαιώματος (estoppel) ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα της GlaxoSmithKline ή οποιουδήποτε τρίτου. Με εξαίρεση της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται ρητώς παραπάνω, τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δεν δύναται να εκληφθεί ότι παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα ή εκχώρηση σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας της GlaxoSmithKline.

Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί βάσει άδειας στην GlaxoSmithKline είναι ξεχωριστά από το περιβάλλον κείμενο και εμφανίζονται με πλάγια γραφή, με έντονα γράμματα, ή με κεφαλαία, όπως το Seretide ή το Tums.

Η GlaxoSmithKline δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα εμπορικά αυτά σήματα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και η χρήση τους δεν θα εκλαμβάνεται ως χορηγία ή υποστήριξη εκ μέρους της GlaxoSmithKline.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Asthma Control TestTM σε κλινικό περιβάλλον ή στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου που δεν χρηματοδοτείται από την GlaxoSmithKline, παρακαλούμε πατήστε εδώ .