Własność intelektualna

Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel lub podmiot trzeci) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Jednakże Właściciel wyraża zgodę, aby wczytywali oraz przeglądali Państwo Serwis na swoich urządzeniach, a także kopiowali, ściągali i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Użycie tych znaków lub nazw przez GSK nie stanowi ani ich wsparcia ani sponsoringu. GSK nie przyznaje sobie również do nich jakichkolwiek praw i oświadcza, że nie ma powiązań z nimi. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

Dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.