Regulamin

Postanowienia wstępne i definicje

Niniejszy Regulamin ["Regulamin"] określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.testkontroliastmy.pl ["Serwis"].

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Właścicielem niniejszego Serwisu, usługodawcą oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000226852, o adresie elektronicznym www.gsk.com.pl, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 39.538.000,00 PLN, w całości wpłaconego, oraz numery NIP: 5262833229 oraz REGON: 140034737 ["Właściciel" lub "GSK"].

Podmiotami, których mogą dotyczyć informacje zamieszone w Serwisie są także GSK Services Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. oraz GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Właściciel Serwisu jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, dostępnego pod adresem http://www.infarma.pl/etyka/kodeksdobrych-praktyk/, a także Kodeksu Przejrzystości dostępnego pod adresem http://www.kodeksprzejrzystosci.pl. Oba kodeksy zostały opracowane przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

"Użytkownik" to usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu ["Usługa"]. Usługami dla Użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.) lub promocyjnym.

Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas.

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych) przed upływem terminu przewidzianego dla odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od niniejszej umowy (Regulaminu).

W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług.

Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

Informacje

Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:

Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.

Informacje zawarte w Serwisie mogą dotykać kwestii chorób oraz sposobów leczenia. GSK nie daje gwarancji, że materiał ten jest odpowiedni oraz możliwy do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - toteż osoby z zagranicy sięgające po takie informacje w niniejszym Serwisie robią to na własne ryzyko. Co więcej, żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia lub porada lekarska, w tym nie może być podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji, czy działań. Poradę lub opinię co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny po zbadaniu pacjenta.

W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela.

Warunki techniczne

Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBMPC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:

Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika Profesjonalnego, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika Profesjonalnego z operatorem telekomunikacyjnym.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Właściciel podejme wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych innych spółek z grupy GSK. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością ani Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik Profesjonalny serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

Dane osobowe

Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników są umieszczone w "Polityce Prywatności GSK Polska", która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www, której dotyczy niniejszy regulamin lub pisemnie na adres GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem: "Reklamacja – Strona WWW".

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym www.spsk.wiih.org.pl.

Ochrona prywatności

Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Informacje o "cookies" i IP

Informacje o "cookies" są umieszczone w "Polityce korzystania z plików cookies", która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP.

Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik Profesjonalny odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

Postanowienia końcowe

W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu zostanie zakomunikowana co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Regulamin”. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem.