Polityka Prywatności

GlaxoSmithKline ("GSK") działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, chyba że ze strony internetowej lub regulaminu wyraźnie wynika co innego ‒ wówczas administratorem danych osobowych może być: GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego jest GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 189, 60- 322 Poznań.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych z serwisem www.testkontroliastmy.pl ("Serwisem"). Dokument stanowi integralną część Regulaminu.

Wiążący Charakter

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji jakie GSK może zbierać oraz tego w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od użytkowników Serwisu

GSK może bezpośrednio zbierać dane osobowe Użytkowników (w szczególności imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) tylko na konkretne żądanie lub/oraz gdy w sposób dobrowolny Użytkownik poda GSK te dane za pośrednictwem Serwisu. Podane dane GSK może wykorzystywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkownika, umożliwienia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania Użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach GSK, w tym nowościach, w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na powyższe.

O ile Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę lub znajdzie zastosowanie inna prawem przewidziana przesłanka, jego dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do państw niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

GSK może również zbierać o Użytkowniku informacje z innych źródeł niż Użytkownik. W takiej sytuacji GSK niezwłocznie po utrwaleniu takich danych osobowych poinformuje Użytkownika w zakresie wymaganym przez art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia niezbędne było podanie danych osobowych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

GSK podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Profesjonalnych. GSK wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu, a także innym spółkom z grupy kapitałowej GlaxoSmithKline. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkowników, jednak GSK zapewnia że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

W zakresie związanym z tworzeniem i obsługą Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone spółce tu przykład Active Pharma Sp. z o.o., ul. Strużańska 7A 05-119 Legionowo.

Dodatkowo, w związku z prawnymi zobowiązaniami podmiotów z grupy GlaxoSmithKline w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, podane przez Użytkownika Profesjonalnego dane osobowe mogą zostać przekazane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w powyższym zakresie odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Anonimowość

W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług lub ze względu na właściwość usługi albo wynika to z przepisów prawa.

Dobrowolność a obowiązek podania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe Użytkownika Profesjonalnego udostępniane w Serwisie mają charakter dobrowolny. Jednakże zgodnie z art. 36f ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) dane osobowe podawane przez osoby wykonujące zawód medyczny w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego produktu leczniczego mają charakter obligatoryjny w zakresie określonym art. 36e tej ustawy.

Dane nie będące danymi osobowymi
Wykorzystanie adresów IP

Adres IP ("Internet Protocol") to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego urządzenia, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują twój urządzenie po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.

GSK lub podmioty trzecie działające na zlecenie GSK mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP Użytkowników Profesjonalnych nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika Profesjonalnego. Oznacza to, że odnotowywane będą unikalne dane Użytkownika Profesjonalnego, ale sam Użytkownik Profesjonalny pozostanie anonimowy.

Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

Cookies

W ramach Serwisu GSK wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez Użytkowników Profesjonalnych z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim urządzeniu przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i sposobie wykorzystywania ich przez GSK, proszę zapoznaj się z Polityką Cookies.

Linki do innych stron internetowych

Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla Użytkowników Profesjonalnych, zawierać linki do innych stron internetowych GSK lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron internetowych. Zamieszczenie w Serwisie przez GSK linku do strony internetowej nie oznacza, że GSK w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę internetową.

W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.