VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Aktualizované: 10. decembra 2014

Vyhlásenie o ochrane súkromia určuje, akým spôsobom spoločnosť GSK používa a chráni Vami poskytnuté informácie. Rešpektujeme Vaše súkromie a sme verní ochrane Vašich osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane súkromia vysvetľuje, ako postupujeme pri zhromažďovaní, prenose, spracovaní, použití a zverejnení Vašich údajov a určuje naše bezpečnostné predpisy.

Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s ich prenosom, spracovaním, použitím a zverejnením podľa tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia.

Informácie o prevádzkovateľovi webovej stránky alebo mobilnej aplikácie (a subjekte spoločnosti GSK, ktorá reguluje akékoľvek OII, ktoré sú zhromaždené) môžete nájsť v pätičke a/alebo na stránke s kontaktmi ako aj v licenčnej dohode pre mobilné aplikácie.

Čo zhromažďujeme

Zhromažďujeme Vami poskytnuté osobné identifikovateľné údaje (OII), čo sú informácie, ktoré Vás identifikujú ako jednotlivca. Robíme tak len v prípade, že ste súhlasili s našou žiadosťou o tieto informácie. OII môžu obsahovať Vaše:

Ako používame Vaše OII

Poskytnutím svojich OII súhlasíte s tým, že tam, kde to dovoľuje miestny zákon alebo kde ste súhlasili s odosielaním týchto komunikácií, môžeme Vaše informácie použiť na:

Informácie o používaní webovej stránky a mobilnej aplikácie

Automaticky zhromažďujeme tiež informácie o type Vášho počítačového prehliadača a operačného systému, navštevovaných webových stránkach, štandardné serverové prihlasovacie informácie, IP adresy, GPS poloha, mobilný operátor a mobilný operačný systém. Zbierame tieto informácie, aby sme pochopili, ako návštevníci používajú naše webové stránky a mobilné aplikácie, aby sme ich spolu s nami poskytovanými službami tak mohli vylepšiť. Poloha GPS zvyčajne neidentifikuje jednotlivých používateľov. Zhromaždené informácie môžeme tiež zdieľať s inými spoločnosťami v rámci skupiny GSK a inými tretími stranami. Tieto informácie zahŕňajú:

Ako chránime Vaše OII

Spoločnosť GSK prijme vhodné zákonné, organizačné a technické opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu údajov a súkromia. V prípade, že spoločnosť GSK použije poskytovateľa služieb tretej strany, je potrebné ho starostlivo vybrať a prijať vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti a ochranu osobných údajov. Používame rozličné ochranné technológie a postupy, aby sme pomáhali chrániť Vaše OII proti nepovolenému prístupu, použitiu alebo zverejneniu. Nanešťastie, prenos informácií cez internet alebo pripojenie mobilného telefónu k internetu nie je úplne bezpečné. Napriek tomu, že robíme všetko preto, aby sme ochránili Vaše OII, nemôžeme zaručiť bezpečnosť OII, ktoré prenášate na naše webové stránky alebo mobilné aplikácie: akýkoľvek prenos je na Vaše vlastné riziko. Keďže nemôžeme zaručiť, že sa nevyskytne strata, zneužitie alebo zmena Vašich údajov, hneď ako získame Vaše informácie, uplatníme vhodné opatrenia na technickú ochranu, aby sme tomu predchádzali.

Zdieľanie OII s tretími stranami

Vaše OII môžeme zdieľať so svojimi pobočkami, dodávateľmi a zástupcami pri bežnej obchodnej činnosti, aby sme mohli vykonávať činnosti, s ktorými ste súhlasili. Pokiaľ nie je na stránke alebo mobilnej aplikácii definované inak, Vaše OII nepredáme ani neprenajmeme iným tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď Vaše OII môžu byť postúpené tretej strane v prípade, že sa obchodná činnosť tejto stránky alebo jej časti spolu s údajmi zákazníka s ňou spojené predá, prepíše alebo prenesie tretím stranám. Niekedy využívame vybrané tretie strany na poskytovanie podporných služieb v spojení s našimi webovými stránkami, mobilnými aplikáciami alebo pri bežnej obchodnej činnosti. Tieto strany môžu mať z času na čas prístup k Vašim informáciám, aby im umožnili nám dané služby poskytnúť. Od všetkých spoločností, ktoré nám poskytujú tieto podporné služby, požadujeme, aby dodržiavali rovnaké normy ochrany údajov, ako sú tie naše. Je im zakázané použiť tieto informácie pre svoje vlastné účely. Poskytovateľom služieb obzvlášť nepovoľujeme použiť Vaše OII pre svoje vlastné marketingové aktivity.

Kedy môžeme Vaše OII zverejniť

Spoločnosť GSK si vyhradzuje právo zverejniť Vaše osobné údaje, vrátane e-mailovej adresy, pri podávaní správ vládnym orgánom, stranám zúčastneným v závažnom súdnom konaní na základe oprávnenia predsedajúceho súdu alebo tribunálu alebo iným spôsobom, a to v takom rozsahu, akom si to vyžaduje alebo explicitne povoľuje príslušný zákon. V konkrétnych špeciálnych prípadoch, kde to povoľuje miestny zákon, môžeme Vaše OII zverejniť:

Zhromaždené OII môžu byť prenesené, umiestnené alebo spracované v krajine Vášho pobytu alebo inej krajine, v ktorých spoločnosť GSK (vrátane jej pobočiek), subdodávatelia alebo zástupcovia udržiavajú svoje zariadenia vrátane Spojených štátov a krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). To znamená, že Vaše informácie môžu byť spracované v krajinách s nižšou úrovňou ochrany údajov ako v krajine Vášho pobytu. Použitím našich webových stránok alebo mobilných aplikácií súhlasíte s prenosom, spracovaním či uchovávaním informácií mimo krajiny Vášho pobytu a mimo EHS. Zaistíme, že s informáciami prenesenými mimo krajinu Vášho pobytu sa bude naďalej zaobchádzať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia.

Použitie IP adries

IP adresa je súbor číslic, ktorý je automaticky pridelený k Vášmu počítaču kedykoľvek sa pripojíte k svojmu poskytovateľovi internetových služieb alebo prostredníctvom lokálnej počítačovej siete (LAN) alebo rozsiahlej siete (WAN). Webové servery automaticky identifikujú Váš počítač pomocou IP adresy pridelenej k nemu, kým ste online.

Spoločnosť GSK alebo spoločnosti tretích strán, ktoré nás reprezentujú, môžu zbierať IP adresy pre účely správy systémov a kontroly použitia našej webovej stránky. IP adresy môžeme tiež použiť na identifikáciu používateľov našich webových stránok v prípade, že je potrebné presadiť dodržiavanie podmienok používania webovej stránky alebo ochrániť naše služby, webové stránky a iných používateľov.

Súbory Cookies

Naše webové stránky a mobilné aplikácie môžu použiť technológiu nazývanú „Cookies“. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý server ukladá na Vašom pevnom disku. Cookies povoľuje Vašim webovým stránkam a mobilným aplikáciám reagovať na Vás ako na jednotlivca. Webová stránka alebo mobilná aplikácia sa môže prispôsobiť Vaším potrebám, tomu, čo máte a nemáte radi, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o Vašich preferenciách. Napríklad, Váš server môže nastaviť súbor cookie, ktorý zabráni tomu, aby ste počas návštevy webovej stránky museli zadávať heslo viackrát.

Súbory Cookies môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov súbory Cookies automaticky prijme, ale nastavenia svojho prehliadača môžete zvyčajne zmeniť tak, aby súbory Cookies odmietli alebo aby ste dostali varovanie predtým, ako sa súbor cookie uloží podľa Vašich preferencií. Pozrite si, prosím, inštrukcie Vášho internetového prehliadača alebo pomocníka, aby ste sa o týchto funkciách mohli dozvedieť viac a špecifikovali svoje preferencie ohľadom súboru cookie.

Ak sa rozhodnete súbory Cookies odmietnuť, nebudete môcť naplno využiť interaktívne vlastnosti našich webových stránok alebo akýchkoľvek iných navštevovaných stránok. Pre ďalšie informácie ohľadom používania súborov cookies, si pozrite našu globálnu Politiku pre súbory. Cookies .

Informácie z vonkajších zdrojov

Tam, kde to povoľujú miestne zákony, môžeme taktiež zhromažďovať legálne získané informácie od tretích strán na doplnenie našich existujúcich databáz používateľov. Niektoré z nich môžu obsahovať OII. Robíme tak, aby sme sa lepšie zamerali na ponuky informácií a propagačné kampane, o ktorých si myslíme, že by Vás zaujímali. Takéto OII budú zhromaždené a použité len v súlade s princípom, na základe ktorého boli pôvodne poskytnuté subjektom alebo iným miestnym zákonom povoleným spôsobom.

Prístup

Vaše informácie uchovávame len po dobu nevyhnutnú pre splnenie účelov opísaných v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, pokiaľ nie je potrebné alebo zákonom povolené dlhšie obdobie uchovávania informácií. Pre aktualizáciu, opravu alebo odstránenie OII, ktoré ste nám poskytli, nás môžete písomne kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov na konci tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia. Miestne zákony Vám tiež môžu umožniť prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli. V niektorých krajinách budete musieť pre pokrytie našich nákladov spojených s poskytnutím týchto informácií zaplatiť primeraný poplatok.

Prepojenie s ostatnými webovými stránkami

Naše webové stránky a mobilné aplikácie môžu z času na čas obsahovať webové stránky tretích strán alebo prepojenia na ne. Vyhlásenie o ochrane súkromia sa na tieto webové stránky nevzťahuje. Keď sa rozhodnete vstúpiť na takúto prepojenú stránku, súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za prístupnosť týchto webových stránok, neoverujeme ich ani nepodporujeme a nie sme priamo ani nepriamo zodpovední za:

Prosím, nezabudnite skontrolovať právne vyhlásenia a vyhlásenia o ochrane súkromia vyvesené na každej webovej stránke alebo mobilnej aplikácii, do ktorej vstúpite pred zadaním akýchkoľvek OII.

Použitie našich webových stránok a mobilných aplikácií deťmi

Pokiaľ nie je explicitne uvedené inak, webové stránky a mobilné aplikácie, na ktorých sa vyskytuje toto Vyhlásenie o ochrane súkromia, nie sú určené alebo navrhnuté pre deti mladšie ako 13 rokov. Prostredníctvom týchto webových stránok a mobilných aplikácií úmyselne nezhromažďujeme OII od návštevníkov tejto vekovej skupiny. Na webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách, ktoré sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov, zbierame OII len s jasným súhlasom rodiča alebo opatrovníka.

Zmeny

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia môžeme príležitostne aktualizovať. Ak sú zmeny materiálneho charakteru, môžeme o zmenách a s nimi spojených licenčných dohodách informovať prostredníctvom príspevkov na našich webových stránkach alebo mobilných aplikáciách. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste mali čerstvé informácie o tom, ako pomáhame chrániť nami zozbierané OII. Trvalé používanie našich webových stránok a mobilných aplikácií znamená, že súhlasíte s Vyhlásením o ochrane súkromia a jeho aktualizáciami. Následné zmeny vo Vyhlásení o ochrane súkromia sa nebudú vzťahovať na údaje, ktoré sme pozbierali pred implementáciou zmeny.

Vyhlásenie o ochrane súkromia bolo naposledy aktualizované 10. decembra 2014.

Kontaktujte nás

Zmienky o „GSK“, „my“, „nás“ a „náš“ odkazujú na spoločnosť GlaxoSmithKLine PLC a jej pobočky. Akékoľvek otázky, komentáre a požiadavky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia, prosím, adresujte svojej lokálnej pobočke spoločnosti GSK prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Keď nás budete kontaktovať, uveďte, prosím, názov webovej stránky, ktorú ste navštívili ako aj spôsob, akým sa s Vami vieme spojiť.

Pre kontakt spoločnosti GSK v Spojenom kráľovstve, volajte na 0808-234-6680.

Pre kontakt spoločnosti GSK v Spojených štátoch, volajte na -866-475-3844.

Kontaktné informácie ostatných pobočiek spoločnosti GSK môžete nájsť na nasledujúcej webovej stránke http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.